Razem opracujmy strategię rozwoju Zakopanego oraz Gminny Program Rewitalizacji. Wkrótce będziemy w Twojej okolicy. Przyjdź na spotkanie
i porozmawiaj z nami o kierunkach rozwoju naszego miasta!

OBSZARY SMART CITY

Smart People

Partnerskie relacje z obywatelami. Informowanie mieszkańców o planowanych w mieście przedsięwzięciach. Konsultowanie z mieszkańcami projektów i zamierzeń – pytanie o opinie i uwzględnianie ich na etapie realizacji. Partycypacja – zapraszanie mieszkańców do uczestniczenia w rozwijaniu miasta poprzez wspólne decydowanie o kierunkach i/lub wspólne realizowanie zadań. Delegowanie – powierzanie grupom mieszkańców wybranych zadań w duchu wzajemnego zaufania i poczucia współodpowiedzialności za miasto.

 • informowanie
 • konsultowanie
 • partycypacja
 • delegowanie
01

Smart Living

Dobre życie w mieście. Dbałość o wysoką jakość życia w mieście, w każdym rozumieniu tego określenia, między innymi poprzez dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, szeroką i odpowiadającą ich potrzebom ofertę kulturalną i edukacyjną, a także łatwy dostęp do opieki zdrowotnej. To również przemyślana polityka demograficzna – związana z dbałością o społeczną substancję miasta. Wreszcie – to także rewitalizacja obszarów miasta, które tego wymagają, dzięki której przestrzeń otaczająca mieszkańców staje się dla nich bardziej estetyczna i funkcjonalna.

 • Jakość życia
 • Kultura i oświata
 • Demografia
 • Rewitalizacja
02

Smart Governance

Transparentne zarządzanie miastem – w sposób zapewniający mieszkańcom dostęp do informacji na temat planów, przebiegu prac, i rezultatów prac w sferze publicznej. Wprowadzanie, tam gdzie to możliwe, dostępu do e-administracji i e-usług. Planowane i konsekwentne kształtowanie przestrzeni miejskiej poprzez wdrażanie planów miejscowych i polityk inwestycyjnych.

 • Zarządzanie
 • E-administracja
 • Planistyka
 • Inwestowanie
03

Smart Mobility

Zoptymalizowane poruszanie się w przestrzeni. To zapewnienie zrównoważonego systemu transportu, do i z miasta oraz na terenie miasta, a także stymulowanie mobilności mieszkańców z korzyścią dla nich samych. To zapewnienie adekwatnych rozwiązań dla różnych kategorii użytkowników dróg: pieszych (a pośród nich – także osób niepełnosprawnych), rowerzystów, kierowców samochodów i motocykli oraz osób korzystających z transportu zbiorowego.

 • Piesi
 • Rowerzyści
 • Transport zbiorowy
 • Samochody
04

Smart Environment

Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Aktywna ochrona środowiska z uwzględnieniem zachodzących zmian klimatycznych a także wyzwań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i dbałością o niskoemisyjność lokalnej gospodarki. Zapewnianie mieszkańcom dostępu do zielonych terenów rekreacyjnych.

 • Ochrona
 • Efektywność
 • Niskoemisyjność
 • Tereny rekreacyjne
05

Smart Economy

Innowacyjna i zróżnicowana gospodarka. Rozwój różnych gałęzi gospodarki i związany z tym rozwój zróżnicowanego rynku pracy. Zrównoważona polityka inwestycyjna. Świadome zarządzanie turystyką jako kluczową, dla regionu, gałęzią gospodarki.

 • Innowacyjność
 • Zróżnicowanie
 • Zarządanie turystyką
06
MONTESKIUSZ

"By dokonać wielkich rzeczy, nie trzeba być wcale wielkim geniuszem,
nie trzeba być ponad ludźmi, trzeba być z nimi"

ORGANIZATOR

herb-Zakopane