Rewitalizacja. Konsultacje – Czerwony Dwór

W dniu 10.05.2016 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania budynku „Czerwonego Dworu” przy ul. Kasprusie 27 w Zakopanem. W spotkaniu wzięło udział 21 osób oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i osoby prowadzące spotkanie Pan Rafał Garpiel oraz Janusz Jeżak.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez zastępce Burmistrza Miasta Zakopane Pana Wiktora Łukaszczyka, Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Panią Beatę Majcher oraz Naczelnika Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego Panią Joannę Staszak.

Na wstępie projektant przebudowy budynku przedstawił usytuowanie budynku na działce oraz wynikające z tego uwarunkowania przestrzenne, układ pomieszczeń budynku oraz ograniczenia w zakresie adaptacji wnętrza wynikające z konstrukcji obiektu. Zasygnalizowano możliwe do wprowadzenia zmiany polegające na powiększeniu otworów drzwiowych oraz częściowym połączeniu pomieszczeń, na które uzyskano akceptację konserwatora zabytków.

Następnie uczestnicy spotkania udali się na spacer badawczy po poszczególnych pomieszczeniach budynku „Czerwony Dwór” oraz po terenie otaczającym budynek. W trakcie spaceru zadawano projektantowi pytania dotyczące możliwego wykorzystania pomieszczeń i ograniczeń wynikających z konstrukcji budynku.

Po powrocie do sali warsztatowej uczestnicy rozpoczęli publiczną dyskusję na temat przyszłych funkcji budynku „Czerwony Dwór”. Dyskusja była bardzo owocna, wniosła nowe spojrzenie na kierunki adaptacji obiektu. Jej finałem było formułowanie uzupełniających odpowiedzi na postawione pytania na przygotowanych przez organizatorów dyskusji karteczkach.

> Spacer badawczy

Uczestnicy spotkania w trakcie spaceru po poszczególnych pomieszczeniach budynku „Czerwony Dwór” oraz po terenie otaczającym budynek (w granicach posesji)

> Zwiedzane pomieszczenia

> Podsumowanie spotkania – kluczowe wnioski

Z przebiegu spotkania wyłania się konieczność pogodzenia funkcji:

  1. komercyjnej sprzyjającej działalności gospodarczej twórców ludowych
  2. galerii sztuki ludowej – czyli funkcji ekspozycyjnej sprzyjającej promowaniu dziedzictwa kulturowego.

Z przebiegu konsultacji społecznych rodzi się ponadto postulat godzenia stałej ekspozycji z cykliczną zmiennością prezentowanych dzieł sztuki i rzemiosła.

Jeżeli chodzi o aspekt relacji między dysponentami przestrzeni „Czerwonego Dworu” oraz osobami odwiedzającymi ten budynek (w tym turystami) to odnotowano dwie różne i wymagające pogodzenia perspektywy. Albo gospodarze są równocześnie odbiorcami działalności w Czerwonym Dworze, albo uznajemy, że są to dwa różne środowiska, czyli skupiamy się wówczas na łączeniu środowisk twórców z ich potencjalnymi klientami.

Wymienione funkcje – wystawiennicza (ekspozycja stała w pewnej części, w części zmieniająca się cyklicznie) i prezentacyjna (prezentacja dzieł i prezentacja procesu twórczego) winny się uzupełniać, nie zaś konkurować ze sobą, należy zatem znaleźć rozwiązanie organizacyjne umożliwiające pogodzenie różnych oczekiwań środowisk Twórczych względem budynku. Wydaje się to możliwe zważywszy na fakt, że budynek jest duży, znajduje się w nim wiele pomieszczeń o różnej wielkości, co powinno ułatwić pogodzenie różnych oczekiwań środowisk twórczych w wymiarze przestrzeni użytkowej, przy równoczesnym zachowaniu spójności wizerunkowej i kulturowej planowanego obiektu.

Warto podkreślić, że uczestnicy spotkania są zwolennikami pozostawienia budynku w jego obecnym kształcie jeżeli chodzi o liczbę pomieszczeń oraz charakter połączeń między pomieszczeniami. Nie widzą potrzeby otwierania powierzchni poprzez poszerzanie przejść między pomieszczeniami.

Podczas spotkania pojawiły się sygnały na temat innego, względem wyżej wymienionych, przeznaczania wybranych pomieszczeń, nie były to jednak sygnały płynące od przedstawicieli środowisk twórczych i prezentowano je jedynie w kuluarach, bez odniesienia się do owych propozycji podczas dyskusji publicznej.

Uczestnicy spotkania wspólnie poszukiwali także nazwy dla „Czerwonego Dworu”, czego odzwierciedlenie odnajdujemy na przekazanych zapiskach pochodzących od autorów poszczególnych propozycji. Autorskie dopiski na małych karteczkach odnosiły się także do pozostałych pytań zadanych podczas spotkania, czyli dotyczących tego, kto miałby gospodarować przestrzenią obiektu (jakie środowiska), jakiego rodzaju aktywność winna się tam znaleźć i kto powinien być adresatem aktywności realizowanej w „Czerwonym Dworze”. Szukano także odpowiedzi na pytanie o zagospodarowanie konkretnych pomieszczeń, w tej kwestii nie pojawiło się jednak, na tym etapie, wiele szczegółowych propozycji. Wskazuje to na konieczność dalszego dialogu ze środowiskami twórczymi prowadzącego do szczegółowych i optymalnych, z ich punktu widzenia, rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych przedmiotowego obiektu.

Rewitalizacja. Konsultacje społeczne – budynki dworca PKP

W dniu 20 maja 2016 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące możliwości zagospodarowania budynków dworca PKP w Zakopanem. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i osoby prowadzące spotkanie – Rafał Garpiel i dr Janusz Jeżak.

Uczestników spotkania powitał Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula oraz Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane Pan Wiktor Łukaszczyk.

Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Pan Wojciech Stankiewicz, który przybliżył uczestnikom spotkania historię projektu oraz uwarunkowania realizacyjne wynikające z położenia analizowanych budynków w obszarze kolejowym.

Przed rozpoczęciem zasadniczej dyskusji co do możliwych wariantów nowych funkcji w analizowanych budynkach, projektant przebudowy dworca zwrócił uwagę na: ograniczenia wynikające z wytycznych konserwatorskich, konieczność utrzymania w niewielkim zakresie pierwotnych funkcji dworca (kasy dworcowe, poczekalnia) oraz specyficzny układ pomieszczeń wewnątrz budynków.

Dyskusja rozpoczęła się od zaprezentowania przez prowadzących układu pomieszczeń wraz z określeniem ich powierzchni. W trakcie ponad dwu godzinnej dyskusji pojawiały się różne koncepcje na wykorzystanie przestrzeni dawnego dworca. Zasadniczo zgadzano się co do konieczności społecznego wykorzystania istniejących przestrzeni, szukając jednak rozwiązań umożliwiających wprowadzenie w ograniczonym zakresie funkcji komercyjnych, które mogłyby obniżyć koszty utrzymania obiektów.

Przeprowadzona dyskusja była bardzo owocna i pokazała jak ważnym miejscem w przestrzeni miasta jest Dworzec i jego otoczenie, zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w dyskusji i inspiracje. Temat rewitalizacji przestrzeni centrum będzie powracał na etapie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji i już teraz gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

Rewitalizacja. II spotkanie z Mieszkańcami w ZCE

Za nami drugie spotkanie z Mieszkańcami w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji!

W trakcie spotkania Uczestnicy uzyskali podstawowe informacje dotyczące ustawy o rewitalizacji, idei jaka przyświeca rewitalizacji w obecnej perspektywie finansowej UE oraz zapoznani zostali z zasadami obowiązującymi przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zaprezentowano główne wnioski wynikające z opracowanej kompleksowej Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Zakopanem (Tom I i II) oraz scharakteryzowano wyznaczone obszary zdegradowane.

Zebrani zadawali pytania dotyczące możliwości korekty zaproponowanych obszarów, a następnie przystąpili do pracy warsztatowej. W bardzo ożywionej i twórczej atmosferze uczestnicy wskazywali mocne i słabe strony wyznaczonego obszaru B. Potwierdziło się odczucie autorów diagnozy, że jest to wciąż bardzo istotne miejsce dla codziennego funkcjonowania miasta oraz ważny punkt na mapie priorytetów rozwojowych Zakopanego.

W trakcie spotkania dyskutowano o różnych problemach m.in.: społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz środowiskowych. Zastanawiano się także nad innymi potrzebami występującymi na wskazanym obszarze. Ważnym elementem dyskusji były przestrzenie publiczne, ich stan i perspektywy poprawy funkcjonalności. W efekcie dyskusji mieszkańcy oraz przedstawiciele NGO’s wskazali miejsca dla nich ważne, które warto ująć w programie rewitalizacji i o których warto podyskutować na etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Efektem spotkania jest mapa potencjałów oraz bank pomysłów na zmiany do wykorzystania na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dziękujemy Uczestnikom za zaangażowanie i bardzo cenne spostrzeżenia!

Szczegółowa relacja z poszczególnych spotkań znajdzie się niebawem na stronie.

Rewitalizacja. I spotkanie z Mieszkańcami w ZCE

Za nami pierwsze spotkanie z Mieszkańcami w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji!

W trakcie spotkania Uczestnicy uzyskali podstawowe informacje dotyczące ustawy o rewitalizacji, idei jaka przyświeca rewitalizacji w obecnej perspektywie finansowej UE oraz zapoznani zostali z zasadami obowiązującymi przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zaprezentowano główne wnioski wynikające z opracowanej kompleksowej Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Zakopanem (Tom I i II) oraz scharakteryzowano wyznaczone obszary zdegradowane.

Zebrani zadawali pytania dotyczące możliwości korekty zaproponowanych obszarów, a następnie podzieleni na grupy przystąpili do pracy warsztatowej.

Każda z grup starała się wskazać mocne i słabe strony wyznaczonego obszaru A. Dyskutowano o problemach społecznych, zastanawiano się także nad innymi potrzebami występującymi na wskazanym obszarze. Rozmawiano o przestrzeni publicznej, stanie środowiska naturalnego oraz stanie technicznym infrastruktury. W efekcie dyskusji mieszkańcy wskazali miejsca dla nich ważne, które warto ująć w programie rewitalizacji.

Efektem spotkania jest mapa potencjałów oraz bank pomysłów na zmiany do wykorzystania na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dziękujemy Uczestnikom za zaangażowanie i bardzo cenne spostrzeżenia!

Szczegółowa relacja z poszczególnych spotkań znajdzie się na stronie po odbyciu drugiego spotkania.

Szczegółowe relacje z poszczególnych spotkań znajdą się na stronie po odbyciu pełnego cyklu 8 spotkań związanych ze strategią rozwoju oraz 2 dotyczących rewitalizacji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na drugie i ostatnie spotkanie dotyczące rewitalizacji – 28 kwietnia, ponownie w Zakopiańskim Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a