Zogniskowany wywiad grupowy z udziałem Radnych Miasta Zakopane

W dniu 13.05.16. przeprowadzono zogniskowany wywiad grupowy z udziałem Radnych Miasta Zakopane. Uczestnicy dyskutowali na temat istotnych problemów miasta w obrębie sześciu obszarów tematycznych wyznaczonych w opracowywanej strategii rozwoju tj.: ludzie, życie, zarządzanie, mobilność, środowisko oraz gospodarka, poszukując właściwych kierunków działań. W trakcie spotkania próbowano wskazywać w obrębie ww obszarów działania priorytetowe. Spotkanie przebiegało w bardzo twórczej atmosferze, uczestnicy wzajemnie inspirowali się, podejmując różne istotne z punktu widzenia miasta wątki.

Zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami TPN. Strategia rozwoju

W dniu 16 maja przeprowadzono zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami Tatrzańskiego Parku Narodowego. W spotkaniu uczestniczył Pan Szymon Ziobrowski Dyrektor Parku.

W trakcie spotkania dyskutowano szereg zagadnień ogniskujących się wokół takich tematów jak: udostępnianie parku, ochrona zasobów przyrodniczych parku, edukacja dzieci i młodzieży, edukacja turystów (przyrodnicza, ekologiczna, z zakresu bezpieczeństwa poruszania się po górach), edukacja prawna w zakresie norm ochrony przyrody czy też promocja Tatr.

Ważną częścią spotkania były zagadnienia związane z bieżącą i przyszłą współpracą Parku z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz Urzędem Miasta Zakopane. Na spotkaniu podkreśloną wagę współpracy, jako kluczowego czynnika dla rozwoju miasta i ochrony wartości przyrodniczych Tatr.

Istotną częścią spotkania była dyskusja nad możliwymi formami wspólnego planowania rozwoju miasta. Wymieniano możliwość podjęcia wspólnych badań nad zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia rozwoju obszarów górskich, pozyskiwaniem środków zewnętrznych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) czy też współpracy przy budowie miejskiego systemu informacji turystycznej.

Spotkanie było bardzo inspirujące. W jego trakcie zasygnalizowano kilka ważnych dla rozwoju miasta zagadnień, które potwierdzają jak ważne jest patrzenie na rozwój miasta zarówno przez pryzmat miejski jak i ten tatrzański.

Spotkanie z przedsiębiorcami. Strategia rozwoju

19 maja odbyło się spotkanie z zakopiańskimi przedsiębiorcami. Spotkanie to było zorganizowane na prośbę lokalnych środowisk i miało na celu poszerzenie obserwacji w strategicznym obszarze jakim jest bez wątpienia lokalna gospodarka.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno lokalni przedsiębiorcy jak i osoby mieszkające poza Zakopanem, a prowadzące na terenie miasta swoje firmy.

Z uwagi na uczestników spotkania tematyka spotkania ograniczona została do jednego z obszarów strategicznych jakim jest gospodarka. Nie przeszkodziło to jednak wskazywać problemy dotyczące innych obszarów, a mające wpływ na funkcjonowanie lokalnej gospodarki.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań w obszarze eliminacji szarej strefy i wsparcia (niekoniecznie finansowego) podmiotów lojalnie płacących podatki. Przedsiębiorcy zgodnie uważali, że konieczne są kroki zmierzające do większej koordynacji działań między urzędem miasta a środowiskami biznesowymi, tak by obie strony mogły wspierać rozwój miasta.

Szczególnie istotnym elementem podkreślanym w trakcie dyskusji był spójny system promocji miasta oraz usług oferowanych na jego terenie.

W trakcie spotkania poruszono wiele wątków, które staną się istotną inspiracją przy formułowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta.

Dziewiąte spotkanie z Mieszkańcami: Gubałówka. Strategia rozwoju

Rozmowy na szczycie… Gubałówki! O rozwoju miasta Zakopane i jego przyszłości, o priorytetach rozwojowych Gubałówki. Dziękujemy za liczne przybycie i inspirację do myślenia strategicznego na temat miasta i jego poszczególnych części.

Dziękujemy Mieszkańcom Gubałówki oraz wszystkim Mieszkańcom całego Zakopanego, za wspólny namysł nad rozwojem miasta!

Konkurs dla uczniów zakopiańskich szkół rozstrzygnięty!

Konkurs rozstrzygnięty!

Do konkursu mogły przystąpić dwójki lub trójki uczniów szkół zakopiańskich (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

Jakiej aktywności oczekiwaliśmy? Wykorzystania telefonów komórkowych jako amatorskich kamer służących do przeprowadzenia sondy ulicznej poświęconej wizji rozwoju miasta Zakopane. Zebrany materiał winien być następnie zmontowany (z pomocą jednego z ogólnodostępnych, darmowych programów) w formie klipu, obejmującego wyselekcjonowane fragmenty wypowiedzi napotkanych rozmówców.

Jakie warunki? Jedna sonda winna obejmować wypowiedzi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 30 osób.

Temat przewodni? Rozwój zakopanego w ujęciu: Zakopane dziś – Zakopane za 10 lat. W kwestii sposobu formułowania pytań – swoboda twórcza autorów sondy.

Ważne było, by osiągnąć zamierzony cel: zapytać o dwie kwestie: o dziś i o jutro, usłyszeć, co dziś najbardziej podoba się rozmówcom w Zakopanem, z czego rozmówcy są najbardziej zadowoleni, co uważają za najsilniejszą stronę miasta oraz co, ich zdaniem, wymaga rozwoju, zmiany, poprawy. Namawialiśmy też do prowadzenia sondy w różnych miejscach.

Jacy rozmówcy? W puli rozmówców winni znaleźć się, w zbliżonych proporcjach, mieszkańcy i turyści, kobiety i mężczyźni, starsi i młodsi. Namawialiśmy do dbałości o możliwie duże zróżnicowanie grona rozmówców.

Czas na zebranie i opracowanie materiału? Zebranie – od 1 maja do 8 maja. Czas na oddanie zmontowanego materiału (oraz materiałów źródłowych, czyli „surowych” nagrań rozmów bez „obróbki”) do 12 maja, najlepiej za pomocą www.wetransfer.com.

Co można było wygrać? Nagrody pieniężne: I miejsce: 1000 zł, II miejsce 600 zł, III miejsce 400 zł

W ramach konkursu złożono dwie prace w formie nagranych filmów. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Wiktora Łukaszczyka, Zastępcy Burmistrza Miasta Zakopane, uznała, że zwycięską parą uczniów są: Karolina Sypniewska i Kamil Nowak. Drugie miejsce zajęli Aleksander Krupa i Kamil Serafin.

Realizacja konkursu to element szerzenia wśród uczniów szkół postaw obywatelskich. Konkurs jest zarazem integralną częścią procesu opracowywania Strategii Rozwoju Miasta.