Zarządzeniem nr 27/2018 Burmistrz Miasta Zakopane powołał Komitet Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Zakopane.

Pełna treść zarządzenia, zawierająca skład osobowy Komisji, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pierwsze spotkanie Komitetu odbędzie się 6 marca 2018 o godz. 16.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Zakopane.