srodowisko

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Po co Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Naczelnym zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jest usystematyzowanie dotychczasowych oraz zaproponowanie nowych działań miasta Zakopane w sferze redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Co zawiera?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem planistycznym, stanowiącym element szerszych działań, zmierzających do poprawy stanu powietrza atmosferycznego na terenie kraju i Unii Europejskiej. Główną ideą, jaka przyświeca powyższemu dokumentowi, jest zasada rozwoju: inteligentnego, czerpiącego z wiedzy i innowacji, zrównoważonego, łączącego wzrost gospodarczy ze świadomością znaczenia ochrony środowiska naturalnego, sprzyjającego włączeniu społecznemu, charakteryzującego się wysokim poziomem zatrudnienia, a także spójnością społeczną.

POBIERZ DOKUMENT

Kto realizuje?

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, przy współpracy m.in. z   Geotermią Podhalańską.