W dniu 10.05.2016 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania budynku „Czerwonego Dworu” przy ul. Kasprusie 27 w Zakopanem. W spotkaniu wzięło udział 21 osób oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i osoby prowadzące spotkanie Pan Rafał Garpiel oraz Janusz Jeżak.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez zastępce Burmistrza Miasta Zakopane Pana Wiktora Łukaszczyka, Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Panią Beatę Majcher oraz Naczelnika Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego Panią Joannę Staszak.

Na wstępie projektant przebudowy budynku przedstawił usytuowanie budynku na działce oraz wynikające z tego uwarunkowania przestrzenne, układ pomieszczeń budynku oraz ograniczenia w zakresie adaptacji wnętrza wynikające z konstrukcji obiektu. Zasygnalizowano możliwe do wprowadzenia zmiany polegające na powiększeniu otworów drzwiowych oraz częściowym połączeniu pomieszczeń, na które uzyskano akceptację konserwatora zabytków.

Następnie uczestnicy spotkania udali się na spacer badawczy po poszczególnych pomieszczeniach budynku „Czerwony Dwór” oraz po terenie otaczającym budynek. W trakcie spaceru zadawano projektantowi pytania dotyczące możliwego wykorzystania pomieszczeń i ograniczeń wynikających z konstrukcji budynku.

Po powrocie do sali warsztatowej uczestnicy rozpoczęli publiczną dyskusję na temat przyszłych funkcji budynku „Czerwony Dwór”. Dyskusja była bardzo owocna, wniosła nowe spojrzenie na kierunki adaptacji obiektu. Jej finałem było formułowanie uzupełniających odpowiedzi na postawione pytania na przygotowanych przez organizatorów dyskusji karteczkach.

> Spacer badawczy

Uczestnicy spotkania w trakcie spaceru po poszczególnych pomieszczeniach budynku „Czerwony Dwór” oraz po terenie otaczającym budynek (w granicach posesji)

> Zwiedzane pomieszczenia

> Podsumowanie spotkania – kluczowe wnioski

Z przebiegu spotkania wyłania się konieczność pogodzenia funkcji:

  1. komercyjnej sprzyjającej działalności gospodarczej twórców ludowych
  2. galerii sztuki ludowej – czyli funkcji ekspozycyjnej sprzyjającej promowaniu dziedzictwa kulturowego.

Z przebiegu konsultacji społecznych rodzi się ponadto postulat godzenia stałej ekspozycji z cykliczną zmiennością prezentowanych dzieł sztuki i rzemiosła.

Jeżeli chodzi o aspekt relacji między dysponentami przestrzeni „Czerwonego Dworu” oraz osobami odwiedzającymi ten budynek (w tym turystami) to odnotowano dwie różne i wymagające pogodzenia perspektywy. Albo gospodarze są równocześnie odbiorcami działalności w Czerwonym Dworze, albo uznajemy, że są to dwa różne środowiska, czyli skupiamy się wówczas na łączeniu środowisk twórców z ich potencjalnymi klientami.

Wymienione funkcje – wystawiennicza (ekspozycja stała w pewnej części, w części zmieniająca się cyklicznie) i prezentacyjna (prezentacja dzieł i prezentacja procesu twórczego) winny się uzupełniać, nie zaś konkurować ze sobą, należy zatem znaleźć rozwiązanie organizacyjne umożliwiające pogodzenie różnych oczekiwań środowisk Twórczych względem budynku. Wydaje się to możliwe zważywszy na fakt, że budynek jest duży, znajduje się w nim wiele pomieszczeń o różnej wielkości, co powinno ułatwić pogodzenie różnych oczekiwań środowisk twórczych w wymiarze przestrzeni użytkowej, przy równoczesnym zachowaniu spójności wizerunkowej i kulturowej planowanego obiektu.

Warto podkreślić, że uczestnicy spotkania są zwolennikami pozostawienia budynku w jego obecnym kształcie jeżeli chodzi o liczbę pomieszczeń oraz charakter połączeń między pomieszczeniami. Nie widzą potrzeby otwierania powierzchni poprzez poszerzanie przejść między pomieszczeniami.

Podczas spotkania pojawiły się sygnały na temat innego, względem wyżej wymienionych, przeznaczania wybranych pomieszczeń, nie były to jednak sygnały płynące od przedstawicieli środowisk twórczych i prezentowano je jedynie w kuluarach, bez odniesienia się do owych propozycji podczas dyskusji publicznej.

Uczestnicy spotkania wspólnie poszukiwali także nazwy dla „Czerwonego Dworu”, czego odzwierciedlenie odnajdujemy na przekazanych zapiskach pochodzących od autorów poszczególnych propozycji. Autorskie dopiski na małych karteczkach odnosiły się także do pozostałych pytań zadanych podczas spotkania, czyli dotyczących tego, kto miałby gospodarować przestrzenią obiektu (jakie środowiska), jakiego rodzaju aktywność winna się tam znaleźć i kto powinien być adresatem aktywności realizowanej w „Czerwonym Dworze”. Szukano także odpowiedzi na pytanie o zagospodarowanie konkretnych pomieszczeń, w tej kwestii nie pojawiło się jednak, na tym etapie, wiele szczegółowych propozycji. Wskazuje to na konieczność dalszego dialogu ze środowiskami twórczymi prowadzącego do szczegółowych i optymalnych, z ich punktu widzenia, rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych przedmiotowego obiektu.