rewitalizacjaJPG

Gminny Program Rewitalizacji

Główny cel rewitalizacji – któremu podporządkowane jest wszystko inne – to tak przekształcić przestrzeń, by poprawiła się jakość życia wszystkich mieszkańców. Wszystkich, czyli zarówno dzieci i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych, ale też tych, którzy pracują, mieszkają lub po prostu bywają w rewitalizowanych częściach miasta, robiąc zakupy, spotykając się ze znajomymi, chodząc do lekarza czy załatwiając sprawy w urzędach.

Po co jest GPR?

Dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji możemy starać się o środki unijne na zadania rewitalizacyjne. Dokument pokazuje, jak po 7 latach powinny wyglądać rewitalizowane obszary i określa, co w tym celu trzeba zrobić.

O czym mówi?

Wyznacza obszary rewitalizacji, wskazuje ich potencjały i negatywne zjawiska. Opisuje wizję i cele działań rewitalizacyjnych oraz konkretne przedsięwzięcia.

Więcej

Kto ma go realizować?

 • Wydział Strategii i Rozwoju
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Skarbnik i Wydział Finansowo-Budżetowy
 • Komitet Rewitalizacji

Więcej

O czym mówi GPR?

„Gminny program rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023” wyznacza obszary rewitalizacji, wskazuje ich potencjały i negatywne zjawiska. Opisuje wizję i cele działań rewitalizacyjnych oraz konkretne przedsięwzięcia.

Wskazanych zostało w nim dziewięć celów strategicznych i trzydzieści cztery kierunki działań, które dotyczą wszystkich sfer miejskiego życia od ekologicznych, przez komunikacyjne, gospodarcze, związane z bezpieczeństwem, rekreacją, edukacją czy kapitałem społecznym.

Wśród sugerowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych znalazło się m.in. utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej oraz Centrum Organizacji Pozarządowych, przestrzeni dla coworkingu, miejsca spotkań młodzieży czy ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych. Program rewitalizacji zakłada wykorzystanie istniejących już obiektów, jak np. budynki dworca PKP, Zakopiańskiego Centrum Edukacji, Strażnicy czy stadionu przy ul. Orkana. Duży nacisk położony został też na poprawę jakości i dostępności miejskich terenów zielonych, budowę ścieżek rowerowych i pieszych oraz likwidację barier architektonicznych i przestrzennych, które utrudniają poruszanie się nie tylko osobom z niepełnosprawnością, lecz także rodzicom z wózkami czy starszym mieszkańcom miasta. Oprócz konkretnych zmian w przestrzeni, pomoże w tym projekt „Urzędnicy bez barier”, który ma wyedukować osoby zajmujące się organizowaniem ruchu drogowego i projektowaniem przestrzeni publicznej o rodzajach niepełnosprawności i sposobach likwidowania barier.

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 7650 osób, czyli 24% mieszkańców całej gminy. Jego łączna powierzchnia to 226,75 ha, czyli niecałe 3% powierzchni całej gminy.

 • podobszar A to centrum Zakopanego, m.in. ulice: Kasprusie, Kościuszki, Krupówki, Nowotarska, Orkana, Sienkiewicza, Zaruskiego, fragment ul. Kościeliskiej oraz Równie Krupowe i park im. Lecha Kaczyńskiego.
 • podobszar B to m.in. ulice: Bachledy, Chramcówki, Jagiellońska, Kamieniec, Kasprowicza, Nowotarska, Piaseckiego, Szymony, i obszar dawnego Zakładu Wodoleczniczego dr. Chramca (dzisiejsza siedziba Starostwa Powiatowego)

Zachęcamy do zapoznania się z całym „Gminnym programem rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023” (pobierz dokument)

schowaj

Kto go realizuje?

Za przygotowanie merytoryczne projektów inwestycyjnych i pozyskanie środków finansowych odpowiada Wydział Strategii i Rozwoju, za przygotowanie projektów społecznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, zaś za rozliczenie finansowe projektów – Skarbnik i Wydział Finansowo-Budżetowy. Ważną rolę odgrywa też Komitet Rewitalizacji (zobacz).

schowaj

Komitet Rewitalizacji

To jeden z najważniejszych elementów całego procesu rewitalizacji. Jego członkowie doradzają w kwestiach związanych z realizacją GPR-u oraz opiniują i oceniają podejmowane przez Urząd Miasta działania.

Więcej

Osoby, które na co dzień korzystają z obszarów objętych rewitalizacją, wiedzą najlepiej, co już teraz dobrze się sprawdza, czego brakuje i co można zmienić. Często to właśnie te drobne udogodnienia wpływają na powodzenie całego projektu.

Komitet Rewitalizacji tworzą przedstawiciele:

 • mieszkańców podobszarów rewitalizacji,
 • Młodzieżowej Rady Miasta,
 • organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji,
 • środowiska gospodarczego,
 • sektora mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji,
 • pomocy społecznej lub pomocy rodzinie,
 • rynku pracy, zwłaszcza związanych z aktywizacją osób bezrobotnych,
 • radnych z obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami wyboru i pracy Komitetu Rewitalizacji. (pobierz dokument)

schowaj

Aktualności