Rewitalizacja znaczy

odnowa

zmiana

- 2016 -
01

DIAGNOZA.

Dokumentujemy obszary zdegradowane, czyli miejsca koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz środowiskowych.
02

KONSULTACJE.

Rozmawiamy z mieszkańcami i ekspertami dążąc do ustalenia granic obszarów zdegradowanych przewidzianych do rewitalizacji. Poszukujemy najlepszych dróg do realizacji działań rewitalizacyjnych.
03

PROGRAM.

Opracowujemy Gminny Program Rewitalizacji w trybie partycypacji społecznej. Określamy wizję stanu obszaru po rewitalizacji, wskazujemy cele oraz odpowiadające im kierunki działań
Page 2 of 21 2