strategia

Strategia rozwoju

Po co strategia?

Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – służy uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które obszary miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi a następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii.

Co zawiera?

W Strategii najważniejsze kierunki rozwoju (cele strategiczne) i proponowane sposoby ich realizacji (cele operacyjne) a także propozycje konkretnych działań służących realizacji wizji rozwojowej całego miasta. Lista przedsięwzięć zaproponowanych w Strategii to katalog otwarty, który warto aktualizować stosownie do zmieniających się okoliczności, przy zachowaniu wytycznych zawartych matrycy celów strategicznych.

POBIERZ DOKUMENT

Kto realizuje?

Strategia powinna być i jest realizowana przez mieszkańców miasta, stanowi bowiem odpowiedź na potrzeby i oczekiwania różnych środowisk składających się na społeczność lokalną miasta Zakopane. Urząd Miasta Zakopane jest natomiast podmiotem koordynującym poszczególne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji strategii.

Więcej

Skąd są środki?

Do tej pory wszystkie inwestycje były finansowane ze środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Bez tych środków nie byłoby możliwe przystąpienie do takich inwestycji jak modernizacja dworca kolejowego, przebudowa Równi Krupowych, modernizacja zabytkowej willi Czerwony Dwór czy też przebudowa placu w Kuźnicach. Warto pamiętać, że lata 2014-2020 to ostatnia szansa na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Aplikujemy też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej. W tym przypadku co rok można ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu drogowego. Korzystamy również z krajowych środków na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych, te jednak pojawiają się bardzo nieregularnie.

Na wszystkie inwestycje, bez względu na pozyskane fundusze zewnętrzne, konieczne jest zaciągnięcie kredytów bankowych. Samorząd jako kredytobiorca jest jednak traktowany przez banki jako bardzo bezpieczny klient, dzięki czemu otrzymujemy bardzo korzystne oprocentowanie, znacznie niższe niż oprocentowanie kredytów komercyjnych.

schowaj

Obszary Smart City

Smart People

Partnerskie relacje z obywatelami. Informowanie mieszkańców o planowanych w mieście przedsięwzięciach. Konsultowanie z mieszkańcami projektów i zamierzeń – pytanie o opinie i uwzględnianie ich na etapie realizacji. Partycypacja – zapraszanie mieszkańców do uczestniczenia w rozwijaniu miasta poprzez wspólne decydowanie o kierunkach i/lub wspólne realizowanie zadań. Delegowanie – powierzanie grupom mieszkańców wybranych zadań w duchu wzajemnego zaufania i poczucia współodpowiedzialności za miasto.

 • informowanie
 • konsultowanie
 • partycypacja
 • delegowanie
01

Smart Living

Dobre życie w mieście. Dbałość o wysoką jakość życia w mieście, w każdym rozumieniu tego określenia, między innymi poprzez dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, szeroką i odpowiadającą ich potrzebom ofertę kulturalną i edukacyjną, a także łatwy dostęp do opieki zdrowotnej. To również przemyślana polityka demograficzna – związana z dbałością o społeczną substancję miasta. Wreszcie – to także rewitalizacja obszarów miasta, które tego wymagają, dzięki której przestrzeń otaczająca mieszkańców staje się dla nich bardziej estetyczna i funkcjonalna.

 • Jakość życia
 • Kultura i oświata
 • Demografia
 • Rewitalizacja
02

Smart Governance

Transparentne zarządzanie miastem – w sposób zapewniający mieszkańcom dostęp do informacji na temat planów, przebiegu prac, i rezultatów prac w sferze publicznej. Wprowadzanie, tam gdzie to możliwe, dostępu do e-administracji i e-usług. Planowane i konsekwentne kształtowanie przestrzeni miejskiej poprzez wdrażanie planów miejscowych i polityk inwestycyjnych.

 • Zarządzanie
 • E-administracja
 • Planistyka
 • Inwestowanie
03

Smart Mobility

Zoptymalizowane poruszanie się w przestrzeni. To zapewnienie zrównoważonego systemu transportu, do i z miasta oraz na terenie miasta, a także stymulowanie mobilności mieszkańców z korzyścią dla nich samych. To zapewnienie adekwatnych rozwiązań dla różnych kategorii użytkowników dróg: pieszych (a pośród nich – także osób niepełnosprawnych), rowerzystów, kierowców samochodów i motocykli oraz osób korzystających z transportu zbiorowego.

 • Piesi
 • Rowerzyści
 • Transport zbiorowy
 • Samochody
04

Smart Environment

Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Aktywna ochrona środowiska z uwzględnieniem zachodzących zmian klimatycznych a także wyzwań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i dbałością o niskoemisyjność lokalnej gospodarki. Zapewnianie mieszkańcom dostępu do zielonych terenów rekreacyjnych.

 • Ochrona
 • Efektywność
 • Niskoemisyjność
 • Tereny rekreacyjne
05

Smart Economy

Innowacyjna i zróżnicowana gospodarka. Rozwój różnych gałęzi gospodarki i związany z tym rozwój zróżnicowanego rynku pracy. Zrównoważona polityka inwestycyjna. Świadome zarządzanie turystyką jako kluczową, dla regionu, gałęzią gospodarki.

 • Innowacyjność
 • Zróżnicowanie
 • Zarządanie turystyką
06