W dniu 13.05.16. przeprowadzono zogniskowany wywiad grupowy z udziałem Radnych Miasta Zakopane. Uczestnicy dyskutowali na temat istotnych problemów miasta w obrębie sześciu obszarów tematycznych wyznaczonych w opracowywanej strategii rozwoju tj.: ludzie, życie, zarządzanie, mobilność, środowisko oraz gospodarka, poszukując właściwych kierunków działań. W trakcie spotkania próbowano wskazywać w obrębie ww obszarów działania priorytetowe. Spotkanie przebiegało w bardzo twórczej atmosferze, uczestnicy wzajemnie inspirowali się, podejmując różne istotne z punktu widzenia miasta wątki.